Witryna używa plików cookie. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Więcej informacji.
Euro Driveshafts pl en ru

Regulamin zakupów


REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM  - Przeguby.pl

 

1.  Definicje

1.1. „UPG” – oznacza  UPG Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w  Polsce z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 317, 05-092 Łomianki. NIP: 1182272620, REGON:526862616

1.2. „Klient” – osoba posiadająca w Sklepie zarejestrowane konto.

1.3.  „Sklep” –transakcyjny serwis internetowy UPG prowadzony na głównej stronie internetowej UPG .

1.4. „Konsument” – Klient spełniający definicję konsumenta zawartą w art. 221 k.c.

1.5. „Towary” – rzeczy ruchome oferowane Klientom przez UPG w Sklepie do zakupu.

1.6. „Dzień Roboczy” – oznacza dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Przepisy Ogólne

 

2.1. Zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie następuję pomiędzy wyłącznie UPG a Klientem. Każdy zainteresowany zakupami w Sklepie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rejestracji i założenia w Sklepie konta. Procedura rejestracyjna podlega okresowym zmianom, jednakże pozytywne ukończenie procedury  rejestracyjnej i przyznania zainteresowanej osobie konta zostanie potwierdzone poprzez przesłanie przez UPG na adres email podany w czasie procedury rejestracyjnej stosownego komunikatu.

2.2. UPG jest uprawniony do odmowy rejestracji każdej osoby w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niespójności danych podanych przez osobę rejestrującą się, a także w przypadku stwierdzenia, iż osoba próbującą dokonać rejestracji została uprzednio wyrejestrowana przez UPG z uwagi na naruszenie niniejszego Regulaminu.

2.3. UPG i Klient będą sobie składać oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej kierując korespondencję odpowiednio na adres elektroniczny UPG wskazany w Serwisie i adres elektroniczny Klienta wskazany przez Klienta w czasie procedury rejestracyjnej. Adres elektroniczny Klienta pozostaje właściwy do komunikacji pomimo wyrejestrowania Klienta. Likwidacja adresu elektronicznego Klienta następuje na ryzyko jego Klienta. W takim przypadku korespondencja przesłana na adres zlikwidowanego adresu elektronicznego Klienta będzie uznawana za doręczoną adresatowi. Klient jest uprawniony do aktualizacji adresu elektronicznego Klienta oraz innych danych Klienta.

2.4. Za moment otrzymania przez odbiorcę wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej uznaje się datę, godzinę i minutę doręczenia wiadomości do adresata  zawartą  w raporcie doręczenia generowanym przez klienta poczty elektronicznej nadawcy.

2.5. Oświadczenia Stron składane w formie elektronicznej są uznawane przez strony za złożone w formie pisemnej. Powyższe odnosi się także do oświadczeń składanych przez Klienta w formie akceptacji treści oświadczeń zawartych w Sklepie.

 

3. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

 

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w skutek przyjęcia przez UPG zamówienia Klienta złożone w Sklepie. Zamówienie jest składane zbiorczo na wszystkie produkty dodane przez Klienta do koszyka i następuje poprzez  wysłanie do UPG wygenerowanego przez system  Sklepu pliku zawierającego dane dotyczące zamówienia.

3.2. Zamówienie obejmuje wykaz zamawianych Towarów, ceny jednostkowe, cenę zbiorczą oraz cenę dostawy wybraną przez Klienta formą dostawy.

3.3. O przyjęciu zamówienia UPG poinformuje Klienta poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Zamówienie nie zostanie przyjęte w powyższy sposób w terminie 3 Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia wówczas przyjmuje się, że UPG odmówił akceptacji zamówienia.

3.4. Miejscem dostawy Towaru może być wyłącznie lokalizacja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lokalizacja wskazana poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej będzie wiążąca dla UPG jeżeli przyjmując zamówienie UPG wyrazi wyraźnie zgodę na taką lokalizację oraz określi wartość kosztów transportu.

 

4. Sposoby płatności

 

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

3. płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

4.2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

4.3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

5. Dostawa Towaru


5.1. UPG dostarczy Klientowi Towar objęty przyjętym zamówieniem w terminie określonym w zamówieniu, uzależnionym od wybranej przez Klienta formy dostawy.

5.2. Termin realizacji dostawy w odniesieniu do zamówień, w którym Klient wybrał zapłatę ceny w formie przedpłaty liczony jest od Dnia  Roboczego następującego po dniu odnotowania przez UPG wpływu przedpłaty. Maksymalny czas realizacji zamówienia po dokonaniu przedpłaty wynosi 24 godziny. Jeżeli przedpłata nie nastąpi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia przez UPG wówczas UPG jest uprawnione do odstąpienia od realizacji zamówienia.

5.3. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności przy odbiorze Towaru, termin dostawy Towaru liczony jest od dnia następnego w stosunku do dnia w którym nastąpiło przyjęcie zamówienia  przez UPG .

5.4. W przypadku, gdy Klient wybrał osobisty odbiór Towaru w siedzibie UPG wówczas UPG pozostanie w gotowości do wydania Towaru Klientowi w Dni Robocze w aktualnych godzinach pracy UPG publikowanych w Serwisie. W przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru Towaru w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od dnia poinformowania Klienta o gotowości UPG do wydania Towaru , UPG jest uprawnione do odstąpienia od realizacji zamówienia.

5.5. O odstąpieniu od realizacji Zamówienia UPG poinformuje Klienta na adres elektroniczny Klienta. W takim przypadku Klientowi należy się zwrot zapłaconej ceny za Towar.

 

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru.


6.1. UPG jest uprawnione do odstąpienia od  umowy sprzedaży Towaru objętego danym zamówieniem w przypadku:

1)  nieodebrania przesłanego Klientowi Towaru pomimo pozostawienia u Klienta przez kuriera informacji o bezskutecznej próbie  doręczenia przesyłki – jeżeli odbiór nie nastąpił w terminie [...] Dni Roboczych od dnia pozostawienia przez kuriera informacji o bezskutecznej próbie  doręczenia przesyłki.

2)  określonym w pkt. 5.4.

6.2. W przypadku odstąpienia od  umowy sprzedaży Towaru na podstawie pkt. 6.1. UPG jest uprawnione do obciążenia Klienta kosztami dostarczenia i zwrotu nieodebranego Towaru.

6.3. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie kończącym bieg w 14 dniu kalendarzowym  liczonym odpowiednio od daty odbioru Towaru lub daty poinformowania Klienta o gotowości do wydania Towaru w siedzibie UPG. Klient ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art.27

6.4. O ile Klientowi nie została wystawiona faktura VAT, Klient jest obowiązany wykazać fakt dokonania zakupu Towaru w UPG paragonem sprzedaży wystawionym przez UPG , a w przypadku gdy Towar został dostarczony Klientowi na adres wskazany w zamówieniu także dowodem wydania Towaru wskazującym datę wydania Towaru.

6.5. Za równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru rozumie się przesłanie Towaru do UPG wraz z dokumentami określonymi w pkt. 6.4.

6.6. Towar zwracany jest UPG w niezmienionym stanie.

6.7. Cena  Towaru zwracana  jest na konto bankowe Klienta z którego nastąpiła płatność za Towar, a braku takiej płatności na konto bankowe Klienta lub zgodnie z danymi Klienta umożliwiającymi dokonanie przekazu pocztowego. Informacje odnośnie zwroty i reklamacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem reklamacji po numerem telefonu: +48 22 751 13 24 Osoba kontaktowa: Bartłomiej Bazydło

6.8. Odbiór towaru zostanie potwierdzony przez UPG Poland Sp. z o.o. Potwierdzenie odbioru nie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu towaru z wymaganiem pkt. 6.7. powyżej.

6.9. Niespełnienie przez Klienta wymagań  pkt. 6.6 uniemożliwia Klientowi wykonanie prawa zwrotu Towaru, co nie narusza postanowień pkt. 6 Regulaminu.

 

7. Gwarancja Jakości,  odpowiedzialność za jakość

 

7.1.  UPG udziela Klientowi gwarancji jakości Towar obowiązującej od daty wydania Klientowi Towaru.

7.2. W przypadku braku dowodu wydania Klientowi Towaru (dokument WZ lub list przewozowy z adnotacją o dacie odbioru Towaru) za początek biegu okresu gwarancji przyjmuje się datę wystawionej Klientowi faktury VAT lub paragonu.

7.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych w skutek nieodpowiedniego montażu, uszkodzeń mechanicznych Towaru przed zamontowaniem, wypadku oraz użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie dotyczy również uszkodzeń mechanicznych osłon gumowych przegubów.

7.4. Klient dostarcza Towar dotknięty usterką do siedziby firmy UPG, w komplecie tj. obejmujący wszystkie elementy składowe nabytego Towaru;

7.5. Klient dostarcza Towar dotknięty usterką w takim stanie jak po demontażu (nie należy go myć).

7.6. W przypadku reklamacji elementu wału napędowego (krzyżak, podpora) wymagane jest potwierdzenie wyważenia wału napędowego po montażu danej części. Brak potwierdzenia wyważenia wału uprawnia UPG do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia usterki.

7.6. UPG rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w granicach określonych przez Klienta.  Klient obowiązany jest wskazać UPG opis usterki, co w przypadku Towaru przesłanego UPG należy uczynić w formie noty dołączonej do przesłanego Towaru. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w siedzibie UPG, Klient opisuje usterkę pracownikowi UPG i potwierdza opis składając podpis na dokumencie przyjęcia Towaru.

7.7. Klient zgłaszając usterkę winien wskazać UPG swoje dane kontaktowe.

7.8. Termin realizacji zasadnego zgłoszenia gwarancyjnego wynosi do 14 Dni Roboczych. W przypadku zgłoszenia, UPG w powyższym terminie dokona naprawy reklamowanego Towaru lub wymiany na Towar wolny od wad. Jeżeli wymiana Towaru na wolny od wad nie będzie możliwa w powyższym terminie wówczas nabywcy zostanie zwrócona cena zakupu reklamowanego Towaru.

7.9. W przypadku ustalenia zasadności zgłoszenie gwarancyjnego UPG refunduje Klientowi koszt przesłania Towaru do UPG oraz pokrywa koszt zwrotu Towaru naprawionego lub wymienionego na nowy. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszenie gwarancyjnego, Klient obowiązany jest odebrać Towar na własny koszt.

7.10. Wyłącza się odpowiedzialność UPG z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Do uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytej jakości Towaru, niezależnie od regulacji dotyczących gwarancji  stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

8. Odpowiedzialność


8.1. Dokonując dostaw Towarów na wskazane przez Klientów adresy UPG posługuje się profesjonalnymi podmiotami wykonującymi usługi przewozu. Odpowiedzialność finansowa UPG względem Klienta z tytułu szkód wywołanych opóźnieniem dostarczenia Towaru ograniczona jest do kwot do jakich zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do przewozów krajowych ograniczona jest odpowiedzialność przewoźnika wobec zlecającego przewóz. Nie narusza to prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie pkt. 5.3.

8.2.  Odpowiedzialność UPG za jakość dostarczonych Towarów ograniczona jest do zobowiązań UPG wynikających z przepisów pkt. 5 i 6.

 

9.  Ochrona danych osobowych

 

“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy”

 

9.1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma UPG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 317, kod pocztowy 05-092, adres e-mail: info@przeguby.pl, tel. +48 22 751 13 24;

9.2.  Inspektorem danych osobowych bądź osobą wyznaczoną, nadzorującą przestrzeganie wymogów rozporządzenia  w firmie UPG Poland Sp. z o.o. jest Pani/Pan Marcin Jarzyna, ul. Kolejowa 317, Łomianki, adres e-mail: m.jarzyna@upgpoland.pl, tel. +48 22 751 13 24;

9.3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO
i w celu realizacji zamówień oraz informowania o nowościach i przecenach w ofercie firmy;

9.4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;

9.5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.6. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

9.7. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.przeguby.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda.

9.8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

9.9. Ma Pani/Pana prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.

9.10. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

9.11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

9.14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.15. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

9.16. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem strony internetowej www.przeguby.pl oraz z polityką prywatności i ją akceptuję, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firma UPG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, numer KRS 0001067523 w celu realizacji usług świadczonych w ramach strony internetowej www.przeguby.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 

10. Postanowienia końcowe


10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia. 

9.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

Sądowe rozstrzyganie sporów

10.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

10.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10.6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

10.7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

UPG Poland Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Kolejowa 317
05-092 Łomianki

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 17.00
tel.:
+48 22 751 13 24
+48 22 751 86 79
+48 505 451 221 - Kamil
+48 512 341 011 - Jarosław
+48 509 758 459 - Radosław
+48 606 970 969 - Dariusz - rolnictwo
+48 602 731 747 - Radosław - rolnictwo
+48 600 064 889 - Jerzy - rozmawia po hiszpańsku
+48 602 797 354 - Nadiia - rozmawia po ukraińsku, rosyjsku, angielsku
+48 886 254 629 - Bartłomiej - zwroty, reklamacje
+48 886 252 303 - Tobiasz - kierownik magazynu
X