Witryna używa plików cookie. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Więcej informacji.
Euro Driveshafts pl en ru

Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM  EURO DRIVESHAFTS

 

1.         Definicje

1.1.      „ED” – oznacza  Euro Driveshafts Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w  Polsce z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 317, 05-092 Łomianki.

1.2.      „Klient” – osoba posiadająca w Sklepie zarejestrowane konto.

1.3.      „Sklep” –transakcyjny serwis internetowy ED prowadzony na głównej stronie internetowej ED.

1.4.      „Konsument” – Klient spełniający definicję konsumenta zawartą w art. 221 k.c.

1.5.      „Towary” – rzeczy ruchome oferowane Klientom przez ED w Sklepie do zakupu.

1.6.      „Dzień Roboczy” – oznacza dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.         Przepisy Ogólne

2.1.      Zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie następuję pomiędzy wyłącznie ED a Klientem. Każdy zainteresowany zakupami w Sklepie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rejestracji i założenia w Sklepie konta. Procedura rejestracyjna podlega okresowym zmianom, jednakże pozytywne ukończenie procedury  rejestracyjnej i przyznania zainteresowanej osobie konta zostanie potwierdzone poprzez przesłanie przez ED na adres email podany w czasie procedury rejestracyjnej stosownego komunikatu.

2.2.      ED jest uprawniony do odmowy rejestracji każdej osoby w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niespójności danych podanych przez osobę rejestrującą się, a także w przypadku stwierdzenia, iż osoba próbującą dokonać rejestracji została uprzednio wyrejestrowana przez ED z uwagi na naruszenie niniejszego Regulaminu.

2.3.      ED i Klient będą sobie składać oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej kierując korespondencję odpowiednio na adres elektroniczny ED wskazany w Serwisie i adres elektroniczny Klienta wskazany przez Klienta w czasie procedury rejestracyjnej. Adres elektroniczny Klienta pozostaje właściwy do komunikacji pomimo wyrejestrowania Klienta. Likwidacja adresu elektronicznego Klienta następuje na ryzyko jego Klienta. W takim przypadku korespondencja przesłana na adres zlikwidowanego adresu elektronicznego Klienta będzie uznawana za doręczoną adresatowi. Klient jest uprawniony do aktualizacji adresu elektronicznego Klienta oraz innych danych Klienta.

2.4.      Za moment otrzymania przez odbiorcę wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej uznaje się datę, godzinę i minutę doręczenia wiadomości do adresata  zawartą  w raporcie doręczenia generowanym przez klienta poczty elektronicznej nadawcy.

2.5.      Oświadczenia Stron składane w formie elektronicznej są uznawane przez strony za złożone w formie pisemnej. Powyższe odnosi się także do oświadczeń składanych przez Klienta w formie akceptacji treści oświadczeń zawartych w Sklepie.

 

3.         Zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

 

3.1.      Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w skutek przyjęcia przez ED zamówienia Klienta złożone w Sklepie. Zamówienie jest składane zbiorczo na wszystkie produkty dodane przez Klienta do koszyka i następuje poprzez  wysłanie do ED wygenerowanego przez system  Sklepu pliku zawierającego dane dotyczące zamówienia.

3.2.      Zamówienie obejmuje wykaz zamawianych Towarów, ceny jednostkowe, cenę zbiorczą oraz cenę dostawy wybraną przez Klienta formą dostawy.

3.3.      O przyjęciu zamówienia ED poinformuje Klienta poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Zamówienie nie zostanie przyjęte w powyższy sposób w terminie 3Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia wówczas przyjmuje się, że ED odmówił akceptacji zamówienia.

3.4.      Miejscem dostawy Towaru może być wyłącznie lokalizacja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lokalizacja wskazana poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej będzie wiążąca dla ED jeżeli przyjmując zamówienie ED wyrazi wyraźnie zgodę na taką lokalizację oraz określi wartość kosztów transportu.

 

4.         Dostawa Towaru

 

4.1.      ED dostarczy Klientowi Towar objęty przyjętym zamówieniem w terminie określonym w zamówieniu, uzależnionym od wybranej przez Klienta formy dostawy.

4.2.      Termin realizacji dostawy w odniesieniu do zamówień, w którym Klient wybrał zapłatę ceny w formie przedpłaty liczony jest od Dnia  Roboczego następującego po dniu odnotowania przez ED wpływu przedpłaty. Jeżeli przedpłata nie nastąpi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia przez ED wówczas ED jest uprawnione do odstąpienia od realizacji zamówienia.

4.3.      W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności przy odbiorze Towaru, termin dostawy Towaru liczony jest od dnia następnego w stosunku do dnia w którym nastąpiło przyjęcie zamówienia  przez ED.

4.4.      W przypadku, gdy Klient wybrał osobisty odbiór Towaru w siedzibie ED wówczas ED pozostanie w gotowości do wydania Towaru Klientowi w Dni Robocze w aktualnych godzinach pracy ED publikowanych w Serwisie. W przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru Towaru w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od dnia poinformowania Klienta o gotowości ED do wydania Towaru , ED jest uprawnione do odstąpienia od realizacji zamówienia.

4.5.      O odstąpieniu od realizacji Zamówienia ED poinformuje Klienta na adres elektroniczny Klienta. W takim przypadku Klientowi należy się zwrot zapłaconej ceny za Towar.

 

 

5.         Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru.

 

5.1.      ED jest uprawnione do odstąpienia od  umowy sprzedaży Towaru objętego danym zamówieniem w przypadku:

1)         nieodebrania przesłanego Klientowi Towaru pomimo pozostawienia u Klienta przez kuriera informacji o bezskutecznej próbie  doręczenia przesyłki – jeżeli odbiór nie nastąpił w terminie [...] Dni Roboczych od dnia pozostawienia przez kuriera informacji o bezskutecznej próbie  doręczenia przesyłki.

2)         określonym w pkt. 4.4.

5.2.      W przypadku odstąpienia od  umowy sprzedaży Towaru na podstawie pkt. 5.1. ED jest uprawnione do obciążenia Klienta kosztami dostarczenia i zwrotu nieodebranego Towaru.

5.3.      Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie kończącym bieg w 14 dniu kalendarzowym  liczonym odpowiednio od daty odbioru Towaru lub daty poinformowania Klienta o gotowości do wydania Towaru w siedzibie ED.

5.4.      O ile Klientowi nie została wystawiona faktura VAT, Klient jest obowiązany wykazać fakt dokonania zakupu Towaru w ED paragonem sprzedaży wystawionym przez ED, a w przypadku gdy Towar został dostarczony Klientowi na adres wskazany w zamówieniu także dowodem wydania Towaru wskazującym datę wydania Towaru.

5.5.      Za równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru rozumie się przesłanie Towaru do ED wraz z dokumentami określonymi w pkt. 5.4.

5.6.      Towar zwracany jest ED w niezmienionym stanie.

5.7.      Cena  Towaru zwracana  jest na konto bankowe Klienta z którego nastąpiła płatność za Towar, a braku takiej płatności na konto bankowe Klienta lub zgodnie z danymi Klienta umożliwiającymi dokonanie przekazu pocztowego.

5.8.      Odbiór towaru zostanie potwierdzony przez Euro Driveshafts Sp. z o.o. Potwierdzenie odbioru nie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu towaru z wymaganiem pkt. 5.7. powyżej.

5.9.      Niespełnienie przez Klienta wymagań pkt. 5.6 uniemożliwia Klientowi wykonanie prawa zwrotu Towaru, co nie narusza postanowień pkt. 6 Regulaminu.

 

6.         Gwarancja Jakości,  odpowiedzialność za jakość

 

6.1.      ED udziela Klientowi gwarancji jakości Towar obowiązującej od daty wydania Klientowi Towaru.

6.2.      W przypadku braku dowodu wydania Klientowi Towaru (dokument WZ lub list przewozowy z adnotacją o dacie odbioru Towaru) za początek biegu okresu gwarancji przyjmuje się datę wystawionej Klientowi faktury VAT lub paragonu.

6.3.      Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych w skutek nieodpowiedniego montażu, uszkodzeń mechanicznych Towaru przed zamontowaniem, wypadku oraz użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie dotyczy również uszkodzeń mechanicznych osłon gumowych przegubów.

6.4.      Klient dostarcza Towar dotknięty usterką do siedziby firmy ED, w komplecie tj. obejmujący wszystkie elementy składowe nabytego Towaru;

6.5       Klient dostarcza Towar dotknięty usterką w takim stanie jak po demontażu (nie należy go myć).

6.6.      W przypadku reklamacji elementu wału napędowego (krzyżak, podpora) wymagane jest potwierdzenie wyważenia wału napędowego po montażu danej części. Brak potwierdzenia wyważenia wału uprawnia ED do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia usterki.

6.6.      ED rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w granicach określonych przez Klienta.  Klient obowiązany jest wskazać ED opis usterki, co w przypadku Towaru przesłanego ED należy uczynić w formie noty dołączonej do przesłanego Towaru. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w siedzibie ED, Klient opisuje usterkę pracownikowi ED i potwierdza opis składając podpis na dokumencie przyjęcia Towaru.

6.7.      Klient zgłaszając usterkę winien wskazać ED swoje dane kontaktowe.

6.8.      Termin realizacji zasadnego zgłoszenia gwarancyjnego wynosi do 14 Dni Roboczych. W przypadku zgłoszenia, ED w powyższym terminie dokona naprawy reklamowanego Towaru lub wymiany na Towar wolny od wad. Jeżeli wymiana Towaru na wolny od wad nie będzie możliwa w powyższym terminie wówczas nabywcy zostanie zwrócona cena zakupu reklamowanego Towaru.

6.9       W przypadku ustalenia zasadności zgłoszenie gwarancyjnego ED refunduje Klientowi koszt przesłania Towaru do ED oraz pokrywa koszt zwrotu Towaru naprawionego lub wymienionego na nowy. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszenie gwarancyjnego, Klient obowiązany jest odebrać Towar na własny koszt.

6.9       Wyłącza się odpowiedzialność ED z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Do uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytej jakości Towaru, niezależnie od regulacji dotyczących gwarancji  stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

7.         Odpowiedzialność

 

7.1.      Dokonując dostaw Towarów na wskazane przez Klientów adresy ED posługuje się profesjonalnymi podmiotami wykonującymi usługi przewozu. Odpowiedzialność finansowa ED względem Klienta z tytułu szkód wywołanych opóźnieniem dostarczenia Towaru ograniczona jest do kwot do jakich zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do przewozów krajowych ograniczona jest odpowiedzialność przewoźnika wobec zlecającego przewóz. Nie narusza to prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie pkt. 5.3.

7.2.      Odpowiedzialność ED za jakość dostarczonych Towarów ograniczona jest do zobowiązań ED wynikających z przepisów pkt. 5 i 6.

EURO DRIVESHAFTS Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Kolejowa 317
05-092 Łomianki

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 17.00
tel.:
+48 22 751 13 24
+48 22 751 86 79
+48 694 479 649 - Krzysztof
+48 505 451 221 - Kamil
+48 512 341 011 - Jarosław
+48 509 758 459 - Radosław
+48 664 700 527 - Krzysztof - rolnictwo, rozmawia po rosyjsku
+48 606 970 969 - Dariusz - rolnictwo
+48 602 731 747 - Radosław - rolnictwo
+48 600 064 889 - Jerzy - rozmawia po hiszpańsku
+48 602 797 354 - Nadiia - rozmawia po ukraińsku, rosyjsku, angielsku
+48 886 254 629 - Bartłomiej - zwroty, reklamacje
+48 886 252 303 - Tobiasz - kierownik magazynu
X